Privacy Statement

Privacyverklaring
Laatst gewijzigd op 24 mei 2018
Het is mogelijk dat wij de privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.

Hanselman Groep bv, gevestigd aan Utrechtseweg 161 te Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hanselman Groep bv
Postbus 557
6800 AN Arnhem
026 – 442 04 60
www.hanselman.nl

De privacyverklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen bij onze dienstverlening en gebruikers van onze website(s).

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt op deze pagina altijd de laatste versie inzien en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Toepassing privacyverklaring
Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen bij onze dienstverlening en gebruikers van onze website(s). Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan relatienummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s.

Doel en grondslag verwerking gegevens
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Onze dienstverlening in opdracht van onze opdrachtgever van het betreffende project/dossier te kunnen uitvoeren
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Verwerking gegevens
Voor de verwerking van je gegevens is onze opdrachtgever van het betreffende project/dossier verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat onze opdrachtgever van het betreffende project/dossier vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Op onze website(s) vind je links naar websites van andere partijen, zoals van onze leveranciers. Hoewel we deze zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Onze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De werkzaamheden van deze functionaris bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris bereiken op support@hanselman.nl.

Bezoek en gebruik website(s)
Als je onze website(s) bezoekt verwerken we gegevens van je. Denk aan je IP-adres. Met behulp van cookies kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de website je hebt bekeken.

Het is mogelijk dat we de gegevens over je gebruik en bezoek van onze website(s) koppelen aan gegevens uit je account. Dit zijn de gegevens die we dan onder andere verwerken:
• IP-adres van je devices (bijvoorbeeld computer, tablet of mobiele telefoon) en cookie-ID’s
• Bezochte webpagina’s en duur van bezoek of sessie
• Welke internetbrowser je gebruikt, bijvoorbeeld Safari of Google Chrome
• Klikgedrag en bekeken pagina’s, denk aan zoekopdrachten, welke diensten je hebt bekeken

Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt is/wordt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jou. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses voor de website(s) gebruikt.

Account aanmaken en beheren
Om een afspraak te kunnen maken of de rapportage te kunnen inzien, moet je eerst je algemene account aanvullen op onze website. Daarna kun je je account beheren. Bij het aanvullen van je account verwerken we noodzakelijke gegevens van jou.

We verwerken je voornaam / voorletter(s), achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord.

Vragen, klachten
Als je een vraag stelt of een klacht indient over onze dienstverlening, of om een andere reden contact opneemt, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken en te bewaren.

Om je van dienst te kunnen zijn nemen we je vraag of klacht op in onze database. Afhankelijk van de vraag of klacht, verwerken we je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, relatienummer en/of telefoonnummer. We bewaren informatie van vragen / klachten, 5 jaar. Soms moeten we gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer jouw klacht tot een procedure leidt.

Sociale media
Als je via sociale media communiceert, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht ontvangen.

Indien je een vraag stelt via sociale media, dan slaan we de gegevens die we ontvangen op bij de gegevens die we al van je hebben. Dit doen we om zo goed mogelijk op je vraag of opmerking te kunnen reageren en je later persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

Verwerking door derden
Voor het uitvoeren van de dienstverlening is het mogelijk dat we derden inschakelen. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:
• Uitvoeringsdiensten voor de uitvoering van onze dienstverlening
• Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze website. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
• IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
• Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
• Partijen die artikelen repareren
• Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen.

Beveiliging van gegevens
Jouw privacy is belangrijk, dus nemen we de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij.

• We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.
• We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans.
• Communicatie via de website, e-mail of app vindt versleuteld en veilig plaats.
• We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.
• We gebruiken de laatste technologieën en software.
• We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen.
• We beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
• We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt.
• Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek
Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden, stuur dan meteen een mail naar support@hanselman.nl of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Je kunt een lek ook hier melden.

Bewaartermijn gegevens
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen. In de regel worden de gegevens 7 jaar bewaard.

Bewaartermijn 5 jaar
• Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.

Bewaartermijn 7 jaar
Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
• Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
• Betalingsoverzicht/facturen
• Projecten / dossiers waarin je betrokkene bent

Jouw rechten
Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens. In je account kun je het meeste zelf regelen. Je kunt je gegevens inzien en wijzigen. Ook heb je bijvoorbeeld recht op verwijdering van gegevens en recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Hieronder zetten we jouw rechten op een rij. Het is belangrijk om te realiseren dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je gegevens. Op basis van contracten is onze opdrachtgever van het betreffende project/dossier verantwoordelijk voor je gegevens. Wil je gebruik maken van onderstaande rechten en deze niet zelf kunnen beheren binnen je account, neem dan contact op met onze opdrachtgever van het betreffende project/dossier.

Recht op informatie
We zijn verplicht om je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van je verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we je gegevens verstrekken.

Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien of wij gegevens van jou verwerken, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoelang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van je gegevens (als je deze niet zelf hebt aangeleverd). Je hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.

Recht op rectificatie
In je account kun je veel gegevens zelf wijzigen. Mochten wij onvolledige of onjuiste gegevens van jou hebben stuur dan een brief naar onze opdrachtgever van het betreffende project / dossier. Recht op verwijdering van gegevens/recht om vergeten te worden kun je een verzoek indienen bij onze opdrachtgever van het betreffende project / dossier om je gegevens te verwijderen. Wij zijn dan verplicht na het verzoek van onze opdrachtgever om je gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:
• Je bent het niet eens met de juistheid van de gegevens
• De verwerking is onrechtmatig en jij wilt dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt
• Jij hebt je gegevens nodig voor het onderbouwen van een claim

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens
Je kunt bij onze opdrachtgever van het betreffende project / dossier een verzoek indienen om je gegevens te ontvangen. Wij zullen dan, na melding van de opdrachtgever, de gegevens die we van jou hebben en die je zelf hebt aangeleverd, voor je bundelen. Deze gegevens kun je vervolgens opslaan voor persoonlijk gebruik.

Recht van bezwaar
Als betrokkene heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens

Cookies
Wij gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn onder andere nodig om onze website(s) goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Je leest meer over alle cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken in onze cookieverklaring.
Wil je geen cookies dan kun je altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. In onze cookieverklaring leggen we je precies uit hoe je dit regelt. Goed om te weten: als je cookies uitschakelt werken onze website(s) mogelijk minder goed.

Indien er nog vragen zijn, stuur dan een mailtje naar support@hanselman.nl.