Bekijk hieronder onze projecten

Of klik hier voor de projectenlijst

Sloop en nieuwbouw Rokin 65 – Amsterdam (vooropname, trillingsmeting, hoogtemeting, geluidsmeting)

In het hectische centrum van Amsterdam sloopt Van Wijnen een volumineus kantoorpand. In dit dicht bebouwde gebied is zo’n klus niet zonder risico’s. Geluidmetingen, trillingsmetingen en deformatiemetingen van belendende objecten worden door de experts van Hanselman uitgevoerd.  Ook werden de bouwkundige gebreken aan/in de omliggende bebouwing door Hanselman vastgelegd. Wij monitoren en onze opdrachtgever kan zich volledig concentreren op zijn core business. Goede afspraken over terugkoppeling van de monitoringsgegevens zorgen er voor dat dit project zonder problemen kan verlopen.

Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei – Regio Zutphen (vooropname, XYZ-meting)

In Cortenoever en Voorsterklei komen landinwaarts nieuwe dijken, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De bestaande dijken worden op enkele plaatsen verlaagd tot drempels. Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en nieuwe dijk mee en verlagen dan de waterstand in de IJssel. Cortenoever en Voorsterklei gaan gemiddeld 1x per 25 jaar meestromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie kan blijven bestaan. Hanselman heeft de bouwkundige vooropnames van alle objecten rondom het werkgebied uitgevoerd en deze objecten zijn tevens middels een XYZ-meting ingemeten. Dit betrof voornamelijk vrijstaande woningen en boerderijen.

Sanering terrein Gasfabriek Feijenoord – Rotterdam (vooropname, geluidsmeting, trillingsmeting, XYZ-meting, hoogtemeting)

In opdracht van de gemeente Rotterdam is een bodemsanering uitgevoerd bij gasfabriek Feijenoord aan de Korte Stadionweg. De gasfabriek heeft van 1879 t/m 1968 aan het Mallegat te Rotterdam Zuid gestaan. De functie van de fabriek ging verloren nadat de gasvoorrad in Groningen werd gevonden. In 1968 is het complex gesloopt met uitzondering van de schoorsteen met waterreservoir. Om te voorkomen dat de vervuiling zich naar dieper grondwater gaat verspreiden heeft de gemeente besloten om het terrein te saneren. Hanselman heeft de infrastructuur in de omgeving opgenomen en scheurwijdtemeters geplaatst op de bouwdelen in de omgeving. Om het geluidsniveau te registreren heeft Hanselman een half jaar geluidsmetingen uitgevoerd met vier meetsets. Om eventuele zakkingen te kunnen monitoren zijn hoogtebouten en XYZ-stickers geplaatst in de omgeving van het saneringsgebied.De trillingen zijn gedurende het werk gemonitord door een bemande meting op afstand met 2 sets. Alle monitoringen voert Hanselman met eigen personeel en eigen materiaal uit.

Herinrichting binnenstad – Apeldoorn (vooropname)

Ten behoeve van de rioolvervanging en herinrichting van de binnenstad van Apeldoorn, heeft Hanselman in meerdere fasen de bouwkundige opnamen uitgevoerd van alle aangrenzende percelen (+/- 350 panden).

Verdiepte Ligging Drachtsterweg – Leeuwarden (vooropname)

De zuidelijke ontsluiting van Leeuwarden richting Drachten wordt geoptimaliseerd door een aquaduct te realiseren ter hoogte van het Van Harinxmakanaal. Hierdoor krijgen beroeps- en recreatievaart en het gemotoriseerde verkeer vrij baan. Een aantal ongelijkvloerse kruisingen vormen onderdeel van het project. Dicht naast het tracé ligt één van de woonwijken van Leeuwarden. Voor onze opdrachtgever heeft Hanselman objecten, die binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden liggen, bouwkundig opgenomen.

Parkeergarage Vonk en Vlam – ‘s-Hertogenbosch (vooropname, trillingsmeting, hoogtemeting, XYZ-meting)

Aan de rand van het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt een ondergrondse parkeergarage op het Vonk & Vlamterrein gerealiseerd.

Op die manier probeert de gemeente ‘s-Hertogenbosch aantrekkelijk te blijven voor uitgaand en winkelend publiek. Voorafgaand aan deze werkzaamheden, heeft Hanselman een bouwkundige opname en hoogtemeting uitgevoerd van de omliggende panden. Sinds begin 2013 worden de trillingen continue gemonitord door Hanselman door middel van 7 meetsystemen op de meest kritische/nabij gelegen panden. Daarnaast is er een XYZ-meting van de historische vestingmuur uitgevoerd.

Gasopslag Bergermeer TAQA – Alkmaar e.o. (vooropname, hoogtemeting, trillingsmeting)

Tussen Bergen en Alkmaar wordt een voormalig aardgasveld gebruikt voor ondergrondse gasopslag. Tijdens de realisatie van de leidingen zijn diverse locaties uitgebreid gemonitord op zettingen en trillingen. Alle panden binnen vooraf vastgestelde risicogebieden zijn door Hanselman bouwkundig opgenomen.

Grensmaas – Consortium Grensmaas (vooropname)

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas veel meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Voor start van deze werkzaamheden heeft Hanselman in verschillende dorpen langs het Grensmaastraject woningen voorzien van een bouwkundige opname.  Daarbij werden hele dorpen of vrijwel hele dorpen en buurtschappen in de bouwkundige opname betrokken. Een intensieve maar mooie klus!

Sanering Vecht – Waternet – Muiden tot Utrecht (vooropname > 300 woonarken)

De Vecht, lopend van Muiden naar Utrecht, had een forse opknapbeurt nodig. Binnen een tijdsbestek van 4 jaar is de rivier volledig gebaggerd. Langs het tracé van zo’n 53 km staat veel bebouwing, ook liggen er meer dan 300 woonarken in de Vecht. Hanselman heeft bij alle arken een vooropname uitgevoerd, alvorens deze t.b.v. de baggerwerkzaamheden werden versleept. De bebouwing langs de oevers van de Vecht is ook betrokken in een bouwkundige opname.

Aanleg van de 48″ aardgastransportleiding Norg UGS – OV Sappemeer

In het noorden van ons land is de zware 48″ aardgastransportleiding Norg UGS – OV Sappemeer aangelegd.

Het aardgasleidingtracé begint aan de noordzijde van locatie Norg UGS. Het tracé loopt in oostelijke richting en passeert achtereenvolgens Donderen (aan de zuidzijde), Vries en Zuidlaren (aan de noordzijde). Het tracé eindigt op het overslagstation Sappemeer ten zuidoosten van Hoogezand- Sappemeer. Voor het aanleggen van de aardgastransportleiding zijn bemalingswerkzaamheden uitgevoerd zodat er naast de bouwkundige opname van woningen langs het tracé ook hoogtemetingen door ons zijn uitgevoerd. De Antea Group was onze opdrachtgever waarbij wij in nauw overleg met laatstgenoemde onze werkzaamheden binnen de daarvoor gestelde tijd konden uitvoeren.

Nieuwbouw Station OVT – Breda (vooropname, geluidsmeting, trillingsmeting, hoogtemeting)

Bij de bouw van dit complex is er door de uitvoerende partijen veel zorg besteed aan de omgeving. Voor een deel bestaat de omliggende binnenstedelijke bebouwing uit monumentale panden. Dit gegeven vraagt een andere aanpak en een andere insteek dan in veel andere gevallen. Archiefonderzoek over de funderingswijze van de bebouwing en het opstellen van een kwaliteitskaart vormen de basis voor een betrouwbare monitoring. In Breda voerde Hanselman  de bouwkundige opname uit en werden wij gevraagd om trillingsmetingen en deformatiemetingen uit te voeren. Weer zo’n project waar onafhankelijke expertise meewerkte aan het slagen van dit project.

Zoutwinning Veendam e.o. – Veendam e.o. (vooropname)

Al jarenlang wordt er zout gewonnen in de omgeving van Veendam. Deze winning wordt met name uitgevoerd in het gebied ter hoogte van Borgercompagnie. Er is een selectie gemaakt van woningen en bedrijfsgebouwen (waaronder boerderijen) die gedurende een groot aantal jaren worden gemonitord op bouwkundige aspecten. Hanselman heeft een grote en jarenlange ervaring op het gebied van monitoring van objecten tijdens het winnen van zout. Zo monitord zij ook een selectie van objecten in het zoutwinningsgebied bij Franeker en Harlingen. De resultaten van deze onderzoeken worden jaarlijks gepresenteerd en geëvalueerd.

XYZ-meting Schipholtunnel 2013-2014

Nieuwbouw Schiphol – de werkzaamheden in het kader van de realisatie van project One-XS EF. Dit (deel)project realiseert scheiding tussen passagiers die conform EU-voorschriften zijn gecontroleerd en passagiers die niet conform EU-voorschriften zijn gecontroleerd. De aankomende passagiers worden in de Gatehuizen gescheiden. Op de pieren wordt voor dit doel een extra verdieping in de vorm van een corridor aangebracht. Voor onze opdrachtgever hebben wij bouwkundige opnames verricht en tevens gedurende ruim een jaar XYZ-metingen in de tunnels uitgevoerd aan de tunnelbak zelf en de aanwezige sporen. Er was hier sprake van een grote mate van veiligheid en hiervoor dienden buiten dienststellingen geregeld te worden. Omdat Hanselman streeft naar een optimale dienstverlening passen we onze werktijden aan aan die van onze opdrachtgevers. Daarom hebben we bij dit project onze werkzaamheden voornamelijk ‘s nachts uitgevoerd.

Nieuwbouw Reinier de Graaf Ziekenhuis – Delft (vooropname, trillingsmeting, geluidsmeting)

Voor de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Ziekenhuis zijn er vooropnames, trillingsmetingen en geluidsmetingen uitgevoerd. Reinier de Graaf is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Delft. Voor de nieuwbouw van het ziekenhuis werd Hanselman gevraagd om het bouwproces te begeleiden. Risicobeheersing en risicopreventie noemen we dat. Er werden bouwkundige opnamen uitgevoerd van de omliggende bebouwing en er zijn door ons maandenlang trillingsmetingen uitgevoerd met 6 meetsystemen. Met onze meetapparatuur hebben we geruime tijd Geluidmetingen uitgevoerd.

Centrumplan Aan de Kei Valkenburg – Valkenburg (vooropname, tussenopname, trillingsmeting, hoogtemeting, XYZ-meting, schadeloket)

Valkenburg aan de Geul krijgt, op loopafstand van haar historisch centrum, een nieuwe woon- en winkelLocatie. Voor de realisatie van het centrumplan Aan de Kei in Valkenburg heeft Hanselman alle omliggende panden bouwkundig opgenomen (voor en tijdens de werkzaamheden). Daarnaast is er een hoogtemeting van alle panden uitgevoerd en is er bij de meest kritische panden ook een XYZ-meting verricht. Tijdens de werkzaamheden waarbij trillingen werden verwacht heeft Hanselman met een aantal van haar, meer dan 60 meetsystemen, trillingsmeting uitgevoerd. Deze metingen werden door eigen experts van Hanselman uitgevoerd zowel op locatie als online. Voor de bewoners werd een schadeloket geopend, waar zij in enkele stappen hun schade kunnen melden.

Dijkversterking BAS – Bergambacht Ammerstol Schoonhoven (vooropname, hoogtemeting, schadeloket)

De Lekdijk tussen Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven is niet voldoende stabiel en voldoet niet overal aan de normhoogte. Daarom wordt het 5,7 kilometer lange tracé tussen 2011 en 2015 verstevigd en waar nodig opgehoogd. Hanselman heeft de bouwkundige vooropname en diverse tussenopnames uitgevoerd van circa 350 panden in de omgeving. Sinds 2011 worden er jaarlijks hoogtemetingen uitgevoerd aan de woningen langs het tracé. Bij enkele adressen zijn XYZ-metingen uitgevoerd. De omwonenden konden via het schadeloket van Hanselman hun klachten en schaden melden. De uitvoerende aannemers werden op deze manier ontzorgd en konden voor 100% aandacht besteden aan het primaire proces.

Noord Zuidlijn – Amsterdam (vooropname)

Met het realiseren van de Noord Zuidlijn wordt de verbinding van het noorden van Amsterdam met het centrum en het zuiden substantieel verbeterd. Deze gigantische operatie, voor het overgrote deel aan het oog onttrokken, ging gepaard met de nodige maatregelen op het gebied van risicobeheersing en risicopreventie. Onderdeel daarvan vormde de bouwkundige opname van honderden adressen binnen de risicocontouren van het werk. Hanselman was één van de 2 partijen die op basis van het resultaat van de aanbesteding deze werkzaamheden mocht uitvoeren. Uitdaging daarbij was om een zo hoog mogelijk opnameresultaat te verwezenlijken, waarin we zijn geslaagd.

Verbreding A50 – Ewijk-Valburg (vooropname, trillingsmeting)

De A50 is een belangrijke schakel in ons wegennet. De verbreding tussen Ewijk en Valburg en de nieuwe tuibrug zijn belangrijke speerpunten van Rijkswaterstaat omdat de doorstroming noord – zuid aanmerkelijk beter wordt en jarenlang fileleed wordt opgelost. Hanselman kreeg opdracht voor het uitvoeren van bouwkundige opnamen en het maandenlang monitoren van trillingen. Dit waren belangrijke onderdelen binnen de scope risicobeheersing en risicopreventie. Het heiwerk van de paalfundering van de nieuwe brug en voor de geluidschermen is, mede dankzij een uitgekiend Plan van Aanpak Monitoring, zonder noemenswaardige problemen verlopen.